Stadgar

Stadgar Styrelsen Medlemsansökan

 

för den ideella föreningen Bunkeflo Gille med hemort i gamla Bunkeflo socken, nuvarande Malmö stad och bildad den 23 november 2000.

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Firma

Föreningens firma är Bunkeflo Gille, med organisationsnummer 846501-8540.

Styrelsen äger rätt att under viss tid besluta om tillägg till firman med ett eller flera ord om detta får anses gynna föreningens intresse samt tillägget inte kan väcka anstöt eller leda till obehag för föreningen eller dess medlemmar.

§ 2 Ändamål

Föreningen är en ideell sammanslutning för bevarandet av kulturella och miljömässiga värden i gamla Bunkeflo socken (byarna Bunkeflo, Vintrie och Naffentorp).

Bunkeflo Gilles målsättning se bilaga till dessa stadgar.

§ 3 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 7 Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs, av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte, beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgarna godkändes första gången 2000-11-01, och reviderades senast 2020-03-03.

§ 9 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Bunkeflo Gille skall innehålla föreskrift om användning av gillets tillgångar i enlighet med gillets ändamål. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlem är den som betalt medlemsavgift.

§11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anse ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs frän medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelse bestämd tid. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

- har rätt till information om föreningens angelägenheter,

- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

- skall betala de avgifter som beslutats av föreningen. 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 § 14 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet jämte föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet kungöras inom föreningens verksamhetsområde eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 § 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift, Familjemedlemskap, varvid familjen erlagt en årsavgift, ger en röst. Rösträtt genom fullmakt får inte utövas.

§ 17 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med sluten omröstning.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden mötet, om han ar röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 19 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 20 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.

4. Val av ordförande och skrivare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, samt en representant som utses av styrelsen på 1 år. En ledamot skall utses till sammankallande.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Beslut ifråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 21 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall av fattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall anslås inom föreningens verksamhetsområde senast två veckor före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.

VALBEREDNINGEN

§ 22 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter valda av årsmötet jämte en representant utsedd av styrelsen. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandattid. 

REVISORER

§ 23 Revision

Revisorerna skall vara två till antalet med en suppleant, samtliga väljs för ett år. Revisorerna skall fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 24 Sammansättning

Giljets råd består av ordförande, skrivare, skattmästare, vice ordförande samt två övriga rådsmedlemmar jämte två suppleanter. Till styrelsen adjungeras regionala ombud. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant dennes ställe.

Styrelsen kan utse person till adjungerad ledamot, Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och kan utses till befattning.

§ 25 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat år styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att för föreningen gällande stadgar iakttas,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- an svara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper mm och förbereda årsmöte.

Ordföranden

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandling och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på skrivaren och skattmästaren.

Skivaren, åligger att

förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt. Se till att fattade beslut har verkställts, om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående handlingar, årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Skattmästaren, åligger att

se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, förvalta föreningens medel, svara för föreningens bokföring, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

§ 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 27 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

 

BILAGA TILL STADGAR FÖR BUNKEFLO GILLE.

 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING.

Gillet skall verka för att kulturella och miljömässiga värden inom gamla Bunkeflo socken bevaras åt kommande generationer. Vikt bör läggas vid att hela socknen och att alla yrkesgrupper omfattas av verksamheten. Gillesordföranden och de regionala ombuden i gillesstyrelsen skall bevaka och befrämja att så sker.

 

SPECIFIKA MÅL OCH ARBETSFORMER

 1 .Uppletande verksamhet.

Att i befintliga arkiv i Sverige och Danmark samt ur litteratur ta fram uppgifter som berör gamla Bunkeflo socken. Häri ingår också uppletandet av hos i socken boende och hos ut flyttade sockenbor i privat ägo bevarade dokument, dagböcker, fotografier, bandinspelningar av äldre sockenbor, filmer och videoinspelningar av lokalhistoriskt intresse liksom uppletandet av föremål som kan belysa livet och verksamheten i socknen förr i tiden. En viktig verksamhet är nedtecknandet av den muntliga traditionen och inspelning av intervjuer med äldre personer som är födda i socken eller som bott där under större delen av sitt liv, även utflyttade.

 2. Arkiverande verksamhet.

Ett gillesarkiv skall upprättas där resultaten under 1 skall registreras och bevaras. I arbetet ingår uppbyggandet av ett foto- och dokumentarkiv. I första hand skall kopior framställas och originalen återställas till ägarna. Föremål som deponeras hos gillet skall förvaras under betryggande former. Ett eget bibliotek med skrifter där socknens historia berörs skall iordningställas. Däri skall även ingå referenslitteratur som behövs för gillets olika verksamheter.

 3. Publicerande verksamhet

Resultatet av verksamheten under 1 skall redovisas i form av Lokalhistoriska Notiser från Bunkeflo Gille. Dessa skall ha formen av A4-häften som publiceras när resultat från någon specifik verksamhet föreligger. Ett medlemsblad med utgivning några gånger om året skall, när så är påkallat, utsändas till medlemmarna. Någon årsskrift skall inte tryckas och ges ut.

 4. Utställningsverksamhet

När materialet under 1 bearbetats kan små utställningar anordnas på Bunkeflostrands bibliotek. I samband med julmarknaden på Bunkeflostrand skall en årlig utställning, antingen på skolan eller i Birgittagården, anordnas där gillets verksamhet under året redovisas.

 5. Samarbetsverksamhet.

Ett samarbete skall etableras med berörda myndigheter, de lokalhistoriska föreningarna på Limhamn och i V.Klagstorp, Oxie Härads Hembygdsförening, Malmö Fornminnesförening, Malmö Museum och Kulturen i Lund. Samråd skall ske med Kyrkan, Skolan och i socknen verksamma föreningar så att, då så är lämpligt, praktiskt samarbete kan etableras och för att undvika duplicering av aktiviteter.
Samarbetet med skolan är av största vikt, detta för att hos barnen väcka och vidmakthålla ett intresse för socknens historia. Men ett samarbete med lokalhistoriska föreningar i grannkommuner på andra sidan Öresund bör på sikt eftersträvas. 

6. Promotionsverksamhet.

Gillet skall arbeta för att den verksamhet som pågår blir känd. Kontakt med lokala och rikstäckande massmedier som tidningar, regionala radio- och TV-stationer liksom med redaktioner som utformar och utger periodiskt utkommande informationsskrifter från Limhamns - Bunkeflos Stadsdelsförvaltning och Malmö stad, skall upprättas. Häri ingår också anskaffande av sponsorer och upprätthållande av kontakten ned sponsorer.

 7. Gemensamhetsskapande verksamhet.

Arbetsgrupper inom gillet skall svara för anordnandet av fester, utfärder, tävlingar i form av promenader och cykelturer inom socknen med kulturellt- och naturhistoriskt innehåll, anordnandet av föredragsaftnar, besök på olika arkiv och museer, guidade rundvandringar för studier av flora och fauna och historiskt intressanta objekt och utsändande av information till nyinflyttade om gillets verksamhet.
Hit hör även återupprättandet av traditionella årstidbundna fester och kurser i matlagning baserad på lokal mattradition. Kreativ verksamhet i form av bildskapande, modellbyggande och författande med lokalt innehåll skall uppmuntras. En viktig målgrupp här är de unga i socknen, inte minst skolbarnen.

 8. Bevakande verksamhet

Gillet skall verka så att kulturellt- och miljömässigt värdefulla miljöer och objekt i socknen inte förstörs eller missbrukas. Av särskild vikt är bevakandet av återställandet och skyddandet av socknens kvarvarande strandängar och Katrinetorps och Skånegårdens framtida användning.
Målsättningen är att mangårdsbyggnaden till Skånegården snarast skall bli Bunkeflo sockens Hembygdsgård och gillets permanenta hemvist. Detta kommer att understödja den turistinformation som bedrivs på gården. Skånegården är av rikshistoriskt intresse och utländska turister kommer att få en första inblick i lokal skånsk kultur och historia Samarbetet med lokalhistoriska föreningar på andra sidan sundet kommer också att underlättas.

 VERKSAMHETENS UPPLÄGGNING

Initiativet till gillets verksamhet skall i första hand komma från medlemmarna själva. Grundstommen skall utgöras av studiecirklar och arbetsgrupper som sysslar med olika aspekter på socknens historia Gillesordföranden har en förteckning över verksamma grupper och tänkbara ämnen flit grupper som kan bildas. De som så vill skall arbeta ensamma. Verksamheten skall ske i gruppmedlemmarnas egen takt.

Verksamhetsunderstödjande organ.

Medlemmar med tidigare erfarenhet av studiegrupps-verksamhet skall såsom Studierådgivare hjälpa grupperna i deras arbete. Arkivgruppen, skall ställa material till förfogande, Leta upp- gruppen skall hjälpa till att hitta nytt material Foto & Filmgruppen skall fotografera önskade objekt, miljöer och personer, Publiceringsgruppen skall språk- och fackgranska materialet, ge slutprodukten en tilltalande estetisk utformning och publicera den i de Lokalhistoriska Notiserna och Utställningsgruppen skall utforma gruppernas utställningar på biblioteket.


Platser för verksamheten.

Tills gillet får en egen permanent lokal måste verksamheten ske i temporära lokaler. Bunkeflo strands bibliotek har erbjudit sig att låta oss disponera en av dess lokaler, Huvuddelen av verksamheten kommer dock att ske i form av små. studie- och arbetsgrupper. Dessa kan om de så önskar arbeta hemma hos varandra under avslappnade former. När de behöver lokal kan verksamheten förläggas till biblioteket.